Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van ATS Absoluut Transport Service, gevestigd aan Julianastraat 15, 5351AL te Berghem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 17229556.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Meubelsbezorgen.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Meubelsbezorgen.nl en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Meubelsbezorgen.nl zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot één of meer van de volgende diensten:
 • het vervoeren en bezorgen van goederen, waaronder tevens begrepen kan zijn het verhuizen van goederen;
 • het monteren van meubels;
 • de opslag van meubels.
 1. Goederen: de zaken die onderwerp zijn van de opdracht en die aldus worden vervoerd en bezorgd, gemonteerd en/of opgeslagen.
 2. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Meubelsbezorgen.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. In geval de overeenkomst betrekking heeft op internationaal vervoer van goederen over de weg, is naast deze algemene voorwaarden, het CMR-verdrag (het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956)) van toepassing. Het CMR-verdrag is tevens van toepassing op grensoverschrijdende verhuizingen. Indien en voor zover bij internationaal vervoer van goederen over de weg het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van het bepaalde in het CMR-verdrag, prevaleert het bepaalde in het CMR-verdrag. Voorts zijn, voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet wordt afgeweken, de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) van toepassing op overeenkomsten die voorzien in vervoer van goederen over de weg, ook in geval van een verhuisovereenkomst. Indien en voor zover het bepaalde in het CMR-verdrag van toepassing is en afwijkt van het bepaalde in de AVC, geldt het bepaalde in het CMR-verdrag.
 3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Meubelsbezorgen.nl is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Meubelsbezorgen.nl is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Meubelsbezorgen.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Een aanbod van Meubelsbezorgen.nl geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Meubelsbezorgen.nl gehouden is om deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen.
 4. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Meubelsbezorgen.nl, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Meubelsbezorgen.nl anders aangeeft. Meubelsbezorgen.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor pas uitvoering aan een overeenkomst te geven nadat de opdrachtgever een daartoe door Meubelsbezorgen.nl opgemaakte schriftelijke overeenkomst of “eigen risico-verklaring” heeft ondertekend.
 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De opdrachtgever is gehouden om, zowel gevraagd als ongevraagd, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, op de eventueel daartoe door Meubelsbezorgen.nl voorgeschreven wijze, aan Meubelsbezorgen.nl te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van alle door hem aan Meubelsbezorgen.nl verstrekte informatie.
 2. Tevens wat het overige betreft dient de opdrachtgever Meubelsbezorgen.nl steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 3. De opdrachtgever staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde goedkeuringen van andere derden. De opdrachtgever vrijwaart Meubelsbezorgen.nl van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan.
 4. Indien de overeenkomst (mede) voorziet in het vervoeren van goederen door Meubelsbezorgen.nl, staat de opdrachtgever ervoor in dat deze goederen op de overeengekomen tijd en plaats ter beschikking staan van Meubelsbezorgen.nl en, in geval van bezorging van de goederen, op de overeengekomen tijd en plaats kunnen worden afgeleverd. Indien in het kader van een overeenkomst tot opslag van goederen, zoals bedoeld in artikel 5, is overeengekomen dat de goederen bij aanvang van de overeenkomst op de opslaglocatie worden afgeleverd door of namens de opdrachtgever, staat de opdrachtgever ervoor in dat dit geschiedt op de overeengekomen plaats en tijd.
 5. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de voorgaande leden van dit artikel dan wel enige andere (informatie)verplichting die op hem rust, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Meubelsbezorgen.nl, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende (vertragings)schade en/of daardoor ontstane wachturen, aan de opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 5. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HET VERVOEREN EN BEZORGEN VAN GOEDEREN (BEZORGEN EN VERHUIZEN)

 1. In aanvulling op het bepaalde in het vorige artikel is de opdrachtgever, voor zover de overeenkomst voorziet in het vervoeren van goederen, gehouden Meubelsbezorgen.nl alle informatie te verstrekken waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie voor Meubelsbezorgen.nl van belang is, aan de hand waarvan Meubelsbezorgen.nl zich een juist beeld kan vormen van het vervoer wat betreft aard, volume, gewicht, de behandeling van de goederen alsmede de tijdsduur. Meubelsbezorgen.nl is gerechtigd de juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens te onderzoeken.
 2. nl behoudt zich het recht voor om antieke goederen, bijzonder kwetsbare goederen, zoals goederen die overwegend uit glas bestaan, kunstartikelen, alsook (andere) goederen met een waarde van meer € 5000,- niet te vervoeren. Dit geldt tevens ten aanzien van goederen waarvoor gebruikelijk een bedrijf wordt ingeschakeld dat geld- en waardetransport uitvoert. Het recht van Meubelsbezorgen.nl om bepaalde goederen te weigeren, laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever de overeenkomst wat betreft het overige na te komen.
 3. nl zal de goederen ter bestemming afleveren in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld, met dien verstande dat Meubelsbezorgen.nl niet aansprakelijk is voor schade ontstaan als gevolg van de bijzondere risico’s verbonden aan één of meer van de volgende omstandigheden:
 • het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van goederen door de opdrachtgever of met behulp van enige persoon of enig middel door de opdrachtgever daartoe uit eigener beweging ter beschikking gesteld;
 • de keuze door de opdrachtgever, hoewel Meubelsbezorgen.nl hem een andere mogelijkheid aan de hand deed, van een wijze van verpakking van de goederen of wijze van uitvoering van de overeenkomst die verschilt van wat gebruikelijk is;
 • de aanwezigheid onder de te vervoeren goederen van goederen waarvoor Meubelsbezorgen.nl, indien hij op de hoogte was geweest van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen dan wel deze conform het bepaalde in het vorige lid niet had vervoerd;
 • de aard of de staat van de goederen zelf, die door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging.
 1. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om voor eigen rekening een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor Meubelsbezorgen.nl niet aansprakelijk is.
 2. De goederen worden bezorgd in de door de opdrachtgever aangegeven ruimte en op de door de opdrachtgever aangegeven verdieping. Ook indien de overeenkomst door de opdrachtgever wordt aangegaan ten behoeve van een derde, zoals de partij aan wie de aflevering geschiedt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de tijdige en juiste opgave van alle gegevens die in verband met de bezorging van belang zijn, zoals wat betreft de verdieping waar de goederen moeten worden afgeleverd. Als verdieping wordt aangemerkt een etage vanaf zeven traptreden.
 3. Vanaf de derde verdieping bezorgt Meubelsbezorgen.nl slechts wanneer gebruik kan worden gemaakt van een lift.
 4. Als gebruik moet worden gemaakt van een trap of lift moet deze ruim genoeg zijn en vrij van obstakels om de goederen, inclusief eventuele verpakking, naar boven of naar beneden te kunnen brengen. De goederen dienen in de eventuele verpakking door de deuren van het pand te passen.
 5. In geval van bezorging van sommige goederen kan het nodig zijn om speciale hulpmiddelen in te zetten. De kosten daarvan komen aanvullend voor rekening van de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle toegangswegen alsmede de ruimte waar de goederen moeten worden geplaatst, vrij zijn van obstakels. Indien de overeenkomst door de opdrachtgever wordt aangegaan ten behoeve van een derde, zoals de partij aan wie de bezorging geschiedt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de tijdige en juiste opgave van alle instructies aan deze derde die in verband met de bezorging van belang zijn.
 7. nl is, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de goederen of andere zaken ontstaan bij het uitladen van de goederen tot het plaatsen daarvan in de daarvoor bestemde ruimte. Dit geldt zowel binnen- als buitenhuis. Tevens is Meubelsbezorgen.nl niet aansprakelijk in verband met de omstandigheid dat de goederen niet op een normale wijze in de daarvoor bestemde ruimte kunnen worden geplaatst. In dat geval zal Meubelsbezorgen.nl uit zijn verdere afleveringsverplichting zijn ontheven en dient door de opdrachtgever dan wel geadresseerde zelf voor een oplossing te worden zorggedragen.

ARTIKEL 6. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE OPSLAG VAN GOEDEREN

 1. Indien de overeenkomst voorziet in de opslag van goederen in een daarvoor bestemde onroerende opslaglocatie, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.
 2. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor om de goederen die voor de opslag zijn bestemd, duidelijk als zijn herkenbare eigendom te markeren, bijvoorbeeld door de goederen te voorzien van etiketten met zijn naam en adresgegevens.
 3. nl bepaalt op welke locatie de opslag plaatsvindt en doet de opdrachtgever op verzoek mededeling waar de goederen zijn of zullen worden opgeslagen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden de goederen opgeslagen in een daartoe bestemde ruimte die Meubelsbezorgen.nl heeft gehuurd van een derde (de exploitant).
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de goederen onverzekerd opgeslagen. Het staat de opdrachtgever vrij om ten aanzien van de goederen een tijdelijke opslagverzekering voor de opslagperiode af te sluiten, dan wel zijn eigen inboedelverzekering gedurende de opslagperiode over te schrijven naar het adres van de opslaglocatie. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Meubelsbezorgen.nl, draagt Meubelsbezorgen.nl geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de opgeslagen goederen.
 5. Op de dag dat de overeenkomst tot opslag van goederen eindigt, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor het in ontvangst nemen van de goederen op de overeengekomen plaats, bij gebreke waarvan de daardoor door Meubelsbezorgen.nl geleden schade voor rekening van de opdrachtgever komt.

ARTIKEL 7. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE MONTAGE VAN GOEDEREN

 1. Voor zover voor de uitvoering van montagewerkzaamheden relevant is, is de opdrachtgever tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
 • een vrij toegankelijke werkplek;
 • een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van de overeengekomen montagewerkzaamheden;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer en opslag van de goederen, alsmede andere zaken die bij de uitvoering van de montagewerkzaamheden worden gebruikt;
 • de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de montagewerkzaamheden in redelijkheid door Meubelsbezorgen.nl gewenste voorzieningen, waaronder mede begrepen elektriciteit;
 • het verkrijgen van toegang door de, door Meubelsbezorgen.nl tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de montagewerkzaamheden;
 • het treffen en handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen.
 1. De door Meubelsbezorgen.nl tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de montagewerkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste voorzieningen, zoals elektriciteit.
 2. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Meubelsbezorgen.nl, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventueel daardoor geleden schade door te berekenen aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 8. | DERDEN

 1. nl is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen, oftewel derden. Meubelsbezorgen.nl is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door hem ingeschakelde niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. Indien anders dan door Meubelsbezorgen.nl derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, is Meubelsbezorgen.nl onder geen beding aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van aan deze derden toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Meubelsbezorgen.nl bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Meubelsbezorgen.nl, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.
 3. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Meubelsbezorgen.nl worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Meubelsbezorgen.nl gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle hem gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 9. | DUUR EN TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN, UITSTEL EN WIJZIGING

 1. De overeenkomst eindigt door volbrenging van de opdracht, dan wel door verstrijken van de duur waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Indien uit de aard of strekking van de overeenkomst niet voortvloeit dat deze eindigt door volbrenging of verstrijken van de duur waarvoor deze is aangegaan, eindigt de overeenkomst door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging als hier bedoeld dient schriftelijk te geschieden.
 2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds annuleert dan wel de toepasselijke opzegtermijn niet in acht neemt, is Meubelsbezorgen.nl gerechtigd vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor Meubelsbezorgen.nl voortvloeiende schade. Een dergelijke schadevergoeding omvat het bedrag waarop Meubelsbezorgen.nl aanspraak had gemaakt als ware de overeenkomst op reguliere wijze geëindigd.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgesteld dan wel de overeenkomst anderszins wordt gewijzigd, dan dient de opdrachtgever Meubelsbezorgen.nl schadeloos te stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit het uitstel of de wijzing van de overeenkomst. De gewenste wijziging moet voor Meubelsbezorgen.nl uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering van Meubelsbezrogen.nl niet verstoren, bij gebreke waarvan de overeenkomst conform het bepaalde in lid 2 als geannuleerd kan worden aangemerkt.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN

 1. De opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Meubelsbezorgen.nl onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door hem veronderstelde gebrek, aan Meubelsbezorgen.nl mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Meubelsbezorgen.nl schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Meubelsbezorgen.nl aan zijn verplichtingen heeft voldaan, de opdrachtgever ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Meubelsbezorgen.nl en Meubelsbezorgen.nl niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de eventueel door de opdrachtgever ter zake geleden schade.
 2. Geen enkele klacht, ook niet in geval deze conform het bepaalde in het vorige lid tijdig is ingediend, is ontvankelijk indien de klacht betrekking heeft op prestaties van Meubelsbezorgen.nl welke door de opdrachtgever reeds uitdrukkelijk zijn goedgekeurd, zoals in geval van ondertekening van een afleverbon door de opdrachtgever die uitdrukkelijk voorziet in de goedkeuring van de prestatie waarover vervolgens nog wordt geklaagd.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij Meubelsbezorgen.nl te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om ter zake nog te reclameren, is komen te vervallen.
 4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot volledige en tijdige betaling, alsmede tot verdere nakoming van de overeenkomst, bestaan.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Meubelsbezorgen.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Meubelsbezorgen.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Meubelsbezorgen.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de uit hoofde van de overeenkomst door hem verschuldigde en nog verschuldigd wordende bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is Meubelsbezorgen.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Meubelsbezorgen.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Meubelsbezorgen.nl ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Meubelsbezorgen.nl de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Meubelsbezorgen.nl vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste aanneemsom, een uurtarief en/of een vaste prijs per tijdseenheid voor de opslag van goederen. Kosten in verband met parkeren, alsmede tol- en pontkosten komen aanvullend voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele overige bijkomende en aan de opdrachtgever door te berekenen kosten, zoals verblijfskosten, zal Meubelsbezorgen.nl vooraf met de opdrachtgever overeenkomen.
 2. Alle door Meubelsbezorgen.nl vermelde en door de opdrachtgever aan hem verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat indien de overeenkomst met een consument wordt gesloten, bedragen (mede) inclusief btw worden vermeld.
 3. Indien en voor zover op basis van een uurtarief wordt gewerkt, worden de daadwerkelijk gewerkte uren aan de opdrachtgever op basis van nacalculatie doorberekend.
 4. De administratie van nl is, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, bepalend voor de vaststelling van de declarabele uren en eventuele bijkomende kosten.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden uiterlijk bij eindigen van de opdracht, te weten de oplevering van de montagewerkzaamheden, aflevering van de verhuisgoederen dan wel aflevering van de transportgoederen, met dien verstande dat Meubelsbezorgen.nl te allen tijde gerechtigd is gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te bedingen. In geval de overeenkomst betrekking heeft op de opslag van goederen, is Meubelsbezorgen.nl gerechtigd de opdrachtgever periodiek te factureren.
 6. nl is niet gehouden verder uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens Meubelsbezorgen.nl.
 7. Tenzij bij oplevering van de opdracht contante betaling door Meubelsbezorgen.nl wordt gevorderd, dan wel uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens door Meubelsbezorgen.nl voorgeschreven wijze.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de opdrachtgever, dan wel indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de opdrachtgever van toepassing is, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de dan geldende wettelijke rente berekend in geval de opdrachtgever een consument is.
 10. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. nl draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Meubelsbezorgen.nl kan worden toegerekend. Meubelsbezorgen.nl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een doen en nalaten van personen van wie de opdrachtgever zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. Voorts is Meubelsbezorgen.nl niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van hulpmiddelen die in het kader van de overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 2. nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Meubelsbezorgen.nl is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende leden, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Meubelsbezorgen.nl in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Meubelsbezorgen.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Meubelsbezorgen.nl toegerekend kunnen worden;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Meubelsbezorgen.nl aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Meubelsbezorgen.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Meubelsbezorgen.nl tot herstel in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Meubelsbezorgen.nl ter zake vervalt.
 2. Met uitzondering van zaakschade als bedoeld in het volgende lid, is de aansprakelijkheid van Meubelsbezorgen.nl beperkt tot ten hoogste de door de opdrachtgever aan Meubelsbezorgen.nl verschuldigde prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Meubelsbezorgen.nl betrekking heeft. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de betaalde prijs, slechts de prijs die over de laatste zes maanden van de overeenkomst is berekend, in aanmerking genomen.
 3. Indien Meubelsbezorgen.nl, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk is voor verlies of beschadiging van de goederen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de dagwaarde van de betreffende goederen, onverminderd het recht van Meubelsbezorgen.nl om schadeloosstelling te bieden door herstel van de beschadigde goederen uit te (doen) voeren.
 4. Geen aansprakelijkheid van Meubelbezorgen.nl bestaat indien de betreffende schade wordt vergoed uit hoofde van een verzekering die door de opdrachtgever is afgesloten. Voorts zal de aansprakelijkheid van Meubelsbezorgen.nl, ook in geval van zaakschade als bedoeld in het vorige lid, nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Meubelsbezorgen.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Meubelsbezorgen.nl dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Meubelsbezorgen.nl bedraagt, onverminderd toepassing van de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 10, één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Meubelsbezorgen.nl van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Meubelsbezorgen.nl toerekenbaar is. Indien Meubelsbezorgen.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Meubelsbezorgen.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Meubelsbezorgen.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Meubelsbezorgen.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 7. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Meubelsbezorgen.nl.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Meubelsbezorgen.nl aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
nl_NLDutch